Személyes adatok védelme

1. Az on-line ajánlat tartalma
A szerző semmilyen garanciát nem vállal a nyújtott információk naprakészségéért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. A szerzővel szemben támasztott felelősségből fakadó igények, melyek anyagi vagy szellemi károkra vonatkoznak, és melyeket a nyújtott információk felhasználása illetve nem felhasználása okozott, valamint hibás és nem teljes információk felhasználása, alapvetően kizártak annak feltételezése mellett, hogy a szerző részéről nem került sor igazolhatóan szándékos vagy súlyos gondatlanságból elkövetett vétségre. Minden ajánlat nyitott és kötetlen. A szerző kimondottan fenntartja magának a jogot az ajánlat egyes részeinek vagy egészének módosítására, kiegészítésére vagy törlésére, illetve a közzététel ideiglenes vagy tartós megszakítására, mégpedig külön értesítés nélkül.

2. Referenciák és hivatkozások
Közvetlen vagy közvetett referenciák esetén, melyek idegen weboldalakra mutatnak („hiperhivatkozások”), melyek a szerző felelősségén kívül esnek, a felelősségből fakadó igény kizárólag akkor lenne érvényes, ha a szerzőnek erről a tartalomról tudomása lenne, és műszaki szempontból számára lehetséges és elfogadható lenne, hogy jogsértő tartalom esetén megakadályozza annak használatát. A szerző ezennel kimondottan nyilatkozza, hogy a hivatkozások feltüntetése idején a hivatkozott oldalakon nem volt illegális tartalom. A kapcsolt/hivatkozott oldalak aktuális és későbbi elrendezésére, tartalmára vagy szerzői jogaira a szerző semmilyen hatással nem bír. Ezen oknál fogva ezennel kimondottan elhatárolódik bármely kapcsolt/hivatkozott oldal bármely tartalmától, melyet a hivatkozás feltüntetése után módosítottak. Ez a megállapítás a saját internetes kínálatának valamennyi feltüntetett hivatkozására és referenciájára érvényes, valamint az idegen tartalmakra is melyek a szerző által létrehozott vendégkönyvekben, vitaoldalakon, hivatkozás listákon vagy cím adatbázisokban találhatók, és az összes egyéb formájú adatbázisban, melyeknél külső hozzáférés és a tartalmukba való beírás lehetséges. A jogsértő, hibás vagy hiányos tartalmakért és főleg az így nyújtott információk felhasználásával vagy nem felhasználásával keletkezett károkért kizárólag a hivatkozott oldal üzemeltetője felel, nem pedig az a személy, aki a hivatkozás által az adott tartalomra hivatkozik.

3. Szerzői jog és a védjegyek
A szerző az összes publikációban igyekszik figyelembe venni a felhasznált képek, grafikák, hangfájlok, videószekvenciák és szövegek szerzői jogait, vagy igyekszik saját maga alkotta képeket, grafikákat, hangfájlokat, videószekvenciákat és szövegeket, illetve olyan grafikákat, hangfájlokat, videószekvenciákat és szövegeket felhasználni melyekre nem vonatkozik licenc. Minden kereskedelmi- és védjegyre, melyek az internetes kínálatban fel vannak tüntetve, esetleg melyek harmadik felek védelme alatt állnak, korlátlan mértékben vonatkoznak a vonatkozó védjegy rendelkezései és az egyes bejegyzett tulajdonosok birtoklási jogai. Következtetéseket nem szabad levonni az olyan egyszerű vélemény alapján, hogy a védjegyek harmadik személyek jogaival nem védettek! A szerző által létrehozott és közzétett tárgyak copyright-ja az oldalak szerzőjétől függ. Az ilyen grafikák, hangfájlok, videószekvenciák és szövegek egyéb elektronikus vagy nyomdai kiadványokban való terjesztése vagy felhasználása a szerző kizárólagos engedélye nélkül nem megengedett.

4. Személyes adatok védelme
Amennyiben létezik az internetes kínálaton belül személyes adatok vagy kereskedelmi adatok megadásának lehetősége (e-mail címek, nevek, címek), az ilyen adatok felhasználó részéről történő közzététele kizárólag önkéntes alapon történik. Az összes szolgáltatás kihasználása és az azokért való fizetés – amennyiben ez technikailag lehetséges és megengedhető – az ilyen adatok megadása nélkül is, illetve anonimizált adatok vagy pszeudonim feltüntetésével is megengedett. A közzétett elérhetőségi adatok vagy hasonló adatok, mint például címek, telefon és fax számok és e-mail címek felhasználása az impresszumban harmadik személyek által olyan információk küldésére, melyek nem voltak kimondottan kérve, nem megengedett. Kimondottan fenntartjuk magunknak a jogot, hogy jogi lépéseket tegyünk az ún. spam e-mailek feladói ellen e tilalom megsértése esetén.

5. E felelősségkizárás jogi hatálya
A felelősség ezen kizárását azon internetes ajánlat részének kell tekinteni, amely erre az oldalra mutatott. Amennyiben az adott szöveg egy része vagy egyes hangzásai nem felelnek meg, már nem felelnek meg vagy nem teljesen felelnek meg az érvényes jogállapotnak, a dokumentum egyéb részeinek tartalmát és érvényességét ez nem érinti.

6. Adatok feldolgozása
Amennyiben oldalainkon személyes adatok gyűjtése zajlik (például név, cím vagy e-mail cím), ez minden egyes alkalommal a lehető legnagyobb mértékben önkéntesen valósul meg. Az ajánlatok és szolgáltatások igénybevétele, amennyiben ez lehetséges, többnyire a személyes adatok megadása nélkül megy végbe. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az interneten megvalósuló adatátvitel (pl. az e-mailben történő kommunikáció során) biztonsági réseket jelenthet. Az adatok harmadik személyek hozzáférésével szembeni hibátlan védelme nem lehetséges. Az impresszumban kötelezően feltüntetett elérhetőségi adatok harmadik személyek általi felhasználása kimondottan kéretlen reklám- és információs anyagok küldésére, határozottan ellentmond a rendelkezéseknek. Az oldalak üzemeltetői kimondottan fenntartják maguknak a jogi lépésekhez való jogukat, kéretlen rekláminformációk, például spam e-mailek küldése esetén.

7. Statisztikai kiértékelések/követések
Ez a weboldal a látogatások kiértékeléséhez szükséges mechanizmusokat használ. Az internetes kínálat Ön általi használatáról szóló információk a szolgáltató Németországban található szerverén vannak tárolva. Azonban az Ön IP címét nem jegyzik a protokollba és nem is tárolják. A követési mechanizmus nem az ún. „cookies“ fájlok (szövegfájlok) használatán alapszik, ezért az Ön számítógépében semmilyen „cookies” fájlok tárolására nem kerül sor. Ezért nem szükséges böngészőjében deaktiválni a tárolási funkciót. Elutasíthatja a weboldal Ön általi használatának protokollizálását. Erre a célra kérem, küldjön egy rövid üzenetet a info@bohnenkamp.de címre.
I. Ajánlatok és szerződéskötések
* 1. Az ajánlatok minden egyes alkalommal, amennyiben nincs írásban meghatározott határidejük, nem kötelező érvényűek.
* 2. A megrendelések, melyeket képviselőnk és kereskedelmi képviselőnk adott fel, tekintet nélkül a megrendelő jogi kötelezettségére, számunkra csak azt követőn lesznek jogilag kötelező érvényűek, miután írásban visszaigazoltuk az adott megrendelést, azzal összhangban.
* 3. A megrendelések visszaigazolása, a mellékes megállapodások, módosítások, valamint a szóbeli és telefonon történő megállapodások is csak akkor érvényesek, miután azokat kimondottan írásban megerősítettük. Az írásbeli formára vonatkozó kötelességet nem lehet szóbeli megállapodás útján megszüntetni.

II. Árak
* 1. Az árjegyzékekben, kínálatokban, megrendelés visszaigazolásokban, stb. feltüntetett árak fix árak. Mindig a szállítás napján érvényes árakat számlázzuk ki. A javításokra vonatkozó előzetes kalkulációkat a lehető legpontosabban határozzák meg, azonban sosem kötelező érvényűek.
* 2. Az árak euróban vannak megadva és a raktárból vagy üzemből való szállításra érvényesek, csomagolás nélkül.
* 3. A szállítás postadíj nélkül valósul meg. Fuvardíj nélküli szállítás esetén a fuvardíjat a megrendelő fizeti.

III. Szállítás
* 1. A szállítás módja a mi döntésünktől függ, hacsak kimondottan nem történik megállapodás egyedi szállítási módról. A szállítás, fuvardíj nélküli esetben is, a megrendelő kockázatára történik.
* 2. Biztosítás csak kimondottan kérésre és a megrendelő költségére köttetik.
* 3. A csomagolást a saját költségek alapján számlázzuk ki, és a három héten belül történő szabad visszaváltás esetén a kiszámlázott érték kétharmada nagyságában jóváírjuk, amennyiben kifogástalan állapotban kerül vissza hozzánk.
* 4. A feltüntetett szállítási határidők mindig csak megközelítőek, nem kötelező érvényűek.
* 5. A szállítási határidők csak a megrendelés visszaigazolását követően kezdenek el telni, az összes előzetes műszaki kérdés tisztázása után.
* 6. A feltüntetett vagy megállapodott szállítási határidők betartása keretén belül feltételezzük a megrendelő szerződéses kötelezettségének teljesítését, főképp a megegyezett fizetési feltételek betartását és a megrendelőtől kért valamennyi adat és dokumentum időben történő megküldését.
* 7. A feltüntetett vagy megállapodott szállítási határidők túllépéséből adódó kártérítésre való igény minden esetben kizárt. A megállapodásokból számunkra csak abban az esetben következhet utólagos teljesítésre való kötelezettségünk az utólagos károkból kifolyólag, ha kimondottan tartalmazzák az utólagos károkból eredő kártérítésre vonatkozó igények rendezését.
* 8. Amennyiben a szállítási határidőket több mint négy héttel túllépik, a megrendelő abban az esetben léphet vissza, ha a szállításra az utólagos négyhetes határidőn belül sem kerül sor.
* 9. Abban az esetben, ha a szállítás felsőbb hatalmak miatt ellehetetlenül, késedelembe esik vagy jelentősen megnehezül, mint pl. háborús vagy rendkívüli állapot, hivatali rendelet, zendülések, forgalmi vagy gépkocsi meghibásodások, sztrájkok vagy kizárások, üzemeltetési zavarok vagy a nálunk ill. beszállítóink részéről fellépő anyaghiány, vagy olyan körülmények, melyeket nem tudunk befolyásolni, jogunkban áll a megrendelő valamennyi jogának kizárásával elállni a szerződésektől, vagy döntésünk alapján meghosszabbítani a határidőt a korlátozás időtartamával. Erre akkor is jogunk van, ha a fenti körülményekre a már fennálló késedelmes szállítás során kerül sor.
* 10 . Részleges szállítmányok megengedettek.

IV. Garanciák
* 1 . Minden leszállított áru, az üzleti viszonyból eredően a megrendelővel szemben fennálló összes tulajdonigényünk kielégítéséig a tulajdonunkban marad (fenntartott áru).
* 2. A megrendelő jogosult a fenntartott árut üzeme keretén belül rendben meg- illetve feldolgozni. A fenntartott árut a megrendelő anélkül dolgozza meg vagy fel a részünkre, hogy számunkra abból kötelezettségek következnének. Olyan köztes- illetve végtermékek gyártójának tartanak minket, melyek megdolgozás vagy feldolgozás útján jöttek létre, és fenntartjuk vagy megszerezzük a rájuk vonatkozó tulajdonjogot.
* 3. Abban az esetben, ha a fenntartott áru olyan egyéb tárggyal való összekapcsolására, keverésére vagy egyesítésére kerül sor, mely nem képezi a tulajdonunkat, az új tárggyal kapcsolatban társtulajdonunk létesül, mégpedig a mi árunk feldolgozáskori értékének és a másik feldolgozott áru feldolgozáskori értékének arányában. A leszállított tárgyak más tárgyakkal való összekapcsolása, keverése vagy egyesítése során keletkező tulajdont vagy társtulajdont a megrendelő már most ránk ruházza. A tárgyakat részünkre üzleti gondossággal őrzi meg.
* 4. A 2 és 3 pontok akkor is érvényesek, ha az új termékek értékesebbek, mint a feldolgozott áru, ennek ellenére a feldolgozott áru érdekeinket szolgálja a leszállított árun fenntartott tulajdonjog értékében.
* 5.
o a) A megrendelő az általunk leszállított árut és tárgyakat csak a rendes üzletmenete keretén belül ruházhatja át. Az ettől eltérő eljárás, főként előlegként vagy fedezetként való nyújtásuk írásbeli beleegyezésünk nélkül nem lehetséges.
o b) A tárgy vagy a megdolgozás vagy feldolgozás útján keletkezett tárgyak további átruházását a megrendelőnek az átvevőivel kell egyeztetni, mivel a tárgyak tulajdonjoga a megrendelő általi meg- ill. feldolgozásukat követően is a miénk, mindaddig, amíg a megdolgozójuk vagy feldolgozójuk a letéteményesük. Ez megfelelő mértékben vonatkozik azokra a tárgyakra is, melyekre a 3. pont alapján keletkezik tulajdonjogunk vagy társtulajdoni jogunk.
o c) Attól a pillanattól kezdve, amikor a további átruházást megtiltjuk, nem kerülhet rá sor.
o d) A megrendelő nem ruházhatja át a gépeket és szerszámokat, mivel csak a megrendelő üzemében való használatra kerültek leszállításra.
* 6.
o a) A megrendelő részére az általunk leszállított tárgyak, vagy a meg- ill. feldolgozással keletkező új tárgyak további átruházásából, vagy ezen tárgyakat érintő más jogi indokból származó követeléseket a megrendelő már most ránk ruházza a tárgyak értékének nagyságában, az olyan tárgyak meg- ill. feldolgozása esetén, melyek nem a mieink, a meg- ill. feldolgozott fenntartott áru értékében, tekintet nélkül arra, hogy a tárgyakat egy vagy több átvevőnek értékesítik-e, egyesével vagy más tárgyakkal együtt. Ez azokra a tárgyakra érvényes, melyekre a 3. pont szerint keletkezik tulajdonjogunk vagy társtulajdoni jogunk. Az átengedett követelések a mi, megrendelővel szemben fennálló követeléseink fedezetéül szolgálnak a megfelelő nagyságban.
o b) A megrendelő visszavonásig követelheti a részünkre átengedett követeléseket, azonban azonnal át kell utalnia azokat, amennyiben a követeléseink esedékesek. Ezen kívül a ránk átruházott követeléseket külön kell kiszámláznia, majd a behajtásuk után külön megőrizni, amennyiben a fentiek alapján még nem került sor a számunkra történő átutalásukra.
o c) Mi a behajtásra vonatkozó jogunkat nem fogjuk érvényesíteni, amennyiben a megrendelő rendben teljesíteni fogja a velünk szemben fennálló fizetési kötelességét.
o d) A megrendelő késedelmes fizetés esetén köteles részünkre vagy az általunk megbízott személy részére bármikor betekintést nyújtani a könyvelésébe.
* 7. Vállaljuk, hogy ezeket a fentiekből következő biztosítékokat felszabadítjuk abban a mértékben, ha értékük meghaladja a fedezetként szolgáló követelések értékét több mint 20 %-kal.
* 8. A tulajdonjog fenntartása jelen rendelkezések szerint akkor is érvényben marad, ha az egyes követeléseink szokásos kiszámlázásra kerültek, és a szaldót kiszámolták és elismerték.
* 9. Amennyiben az általunk leszállított olyan áruhoz, illetve tárgyakhoz, melyekkel kapcsolatban tulajdonjoggal vagy társtulajdoni joggal vagy követelésekkel rendelkezünk, harmadik félnek is hozzáférése van, a megrendelő haladéktalanul köteles minket tájékoztatni, a harmadik felet pedig figyelmeztetni a jogainkra, valamint rendelkezésünkre bocsátani azokat az adatokat, iratokat, melyek alapján jogainkat érvényesíteni tudjuk.
* 10. A megrendelő köteles biztosítani a fenntartott tulajdonjog mellett leszállított árut eltulajdonítással, tűzzel és vízzel szemben.

V. Fizetés
* 1. A szállítások utánvét vagy előrefizetés mellett történnek.
* 2. A fizetési határidőkhöz minden egyes alkalommal külön írásbeli megegyezés szükséges.
* 3. A fizetések készpénzben és bármely kedvezmények nélkül zajlanak. Fizetési napnak az a nap minősül, melyen a kifizetett összeg rendelkezésünkre áll. Amennyiben skontóban állapodtunk meg, azt csak akkor nyújtjuk, ha a készpénzes kifizetés a megegyezett határidőn belül rendelkezésünkre áll, és az összes régebbi követelés már ki van fizetve.
* 4. Kimondottan fenntartjuk magunknak a jogot váltók és csekkek átvételére. Adott esetben csak térítés ellenében kerülnek elfogadásra, és csak kifizetésüket követően tekintendők térítésnek. A váltó költségeit a megrendelő viseli.
* 5. Váltók elfogadása esetén semmilyen garancia nem létezik az időben történő benyújtás vagy kifogás esetén.
* 6. A határidő túllépése esetén azon kamatok nagyságában, melyeket a hitel elfogadásakor részünkre számláznak, kamatot számítunk fel, azonban legkevesebb az Európai Központi Bank fő kamatlába fölötti 2 % nagyságában.
* 7. A határidők túllépése és a késedelmes kifizetés feljogosít minket az összes szállítás visszatartására.
* 8. Követeléseinkkel szemben csupán a vitathatatlanul vagy jogerősen meghatározott ellenkövetelések elkönyvelése lehetséges. Zálogjog vagy egyéb jogok érvényesítése a megrendelő részéről a szállítmány elutasításáért kizárt.
* 9. Amennyiben a szerződés megkötését követően olyan tényekről szerzünk tudomást, melyek megítélésünk szerint megkérdőjelezik a megrendelő fizetőképességét, az összes követelés azonnal esedékessé válik, azok a követelések is, melyekre váltókat és csekkeket fogadtunk el, amelyek még nincsenek kifizetve. Követelhetjük az azonnali kifizetést vagy a leszállított áru visszaszolgáltatását. Az olyan áruért, melyet még le kell szállítani, döntésünknek megfelelően kérhetünk előre fizetést, vagy biztosítékot, illetve teljesen vagy részben elállhatunk a szerződéstől. Ez utóbbi esetben kártérítést követelhetünk a feltételek nem teljesítése okán. A szerződéstől akkor is jogunk van elállni, ha előbb előrefizetést vagy biztosítékot kértünk, és a megrendelő nem teljesítette az általunk meghatározott határidőn belül ezt a kérelmünket. Üzleti gondossággal járunk majd el, azonban emiatt csak a szándékos és súlyosan gondatlan megsértések miatt kezeskedünk.
* 10. Késedelmes fizetés esetén jogunkban áll haladéktalanul átvenni az általunk leszállított árut vagy tárgyakat, melyek tekintetében jelen rendelkezések IV. bekezdése alapján tulajdonjoggal vagy társtulajdon joggal rendelkezünk. Az átvett tárgyakat a megrendelő részére jóváírjuk. Eközben a kiszámlázott árakból, vagy a visszavétel napján érvényes árakból fogunk kiindulni mérlegelésünkkor. Nyereségkiesésünk, a szállítás és visszavétel során keletkezett költségek, valamint az áru értékének új áru értékéhez képest való csökkenése is leszámításra kerül a megrendelő felé. Amennyiben a megrendelő nem igazolja, hogy a nyereségkiesésünk és a szállítási költségek nem voltak jelentősen alacsonyabbak, az áru árának 25 %-a nagyságában állapíthatjuk meg azokat. Az áru visszavétele keretén belül csak abban az esetben kerül sor a szerződéstől való visszalépésre, amennyiben ezt kimondottan írásbeli formában nyilvánítjuk ki.
* 11. A kiegyenlítésre vonatkozó, a 36 § adódó jogok, a megrendelő és a mi esetünkben nem kell, hogy érvényesek legyenek.

VI. Hibákból adódó igények
* 1. A hibás vagy hiányos szállításból eredő kifogást legkésőbb az áru átvételétől számított 8 napon belül kell kézbesíteni írásban nekünk, nem pedig a kereskedelmi képviselőinknek vagy képviselőinknek. Ellenkező esetben a szállítások és teljesítések jóváhagyottnak minősülnek.
* 2. Az általunk leszállított áru esetén csak akkor és oly mértékben fogadjuk el a hibákból származó igényeket, amilyen mértékben azokat mi is érvényesíthetjük beszállítóinknál. A beszállítóinkkal szembeni, hibákból eredő igényeket az egyes árukért kérvény alapján közöljük. Ezek ismertnek tekintendők.
* 3. A velünk szemben támasztott igények érvényesítése minden esetben csak térítésmentes pótszállítás formájában lehetséges. Sikertelen pótszállítás esetén a megrendelőnek joga van kérni a kifizetés csökkentését vagy a szerződés megszüntetését. Bármilyen fajta kártérítési igény, a későbbi károkra vonatkozó igények, a feldolgozás költségeire, költségekre vagy kiadásokra vonatkozó igények, kizártak.
* 4. Az olyan áruk esetén, amely az árjegyzékben vagy a számlán, stb. kimondottan úgy van jelölve, mint „Egyedi tételek”, „2. Minőség“, „használt“ és hasonlók, nem keletkeznek semmilyen hibákból adódó igények.
* 5. Az olyan nehézségek esetén, melyek a vállalkozói jogvédelem előírásaival kapcsolatban keletkeznek a továbbértékesítés, vagy a leszállított áru felhasználása során, a felelősséget elutasítjuk.
* 6. Az ábrák és rajzok, méretek és tömegek az ajánlatokban, számlákban, katalógusokban, árjegyzékekben, stb. csupán illusztrációk, és nem köteleznek minket az ábrák vagy méretek szerinti szállításra. A szerkezetben, kivitelezésben és anyagban eszközölt módosítások megengedettek, amennyiben érdekeink figyelembe vételével a megrendelő számára megengedhetőek, vagy ha azokat a beszállítónk valósítja meg.

VII. Egyedi rendelkezések
* 1. A mintaként küldött részeket, vagy melyek javítással vagy módosítással fel nem használhatóvá váltak, vagy a kicserélt részeket bezúzzák, vagy egyéb módon távolítják el, amennyiben erről kimondottan másként nem egyeztek meg.
* 2. A speciális kivitelű és speciális áru esetén, mely nincs a raktárunkban (úgynevezett szokatlan áru), minden esetben létezik a vásárló részéről átvételi kötelezettség.
* 3. Az árut csak kivételes esetekben vesszük vissza, előzetes írásbeli megállapodást követően. Amennyiben az árut előzetes írásbeli megállapodás nélkül küldik nekünk vissza, a megrendelő beleegyezését adja, hogy az árut vagy haladéktalanul egyéb módon használjuk fel és jóváírjuk részére a kiszámlázott ár alapján, vagy az átvétel napján érvényes ára alapján, miközben levonódik 25 % a költségekre és a nyereségkiesésre, és ezen kívül az esetleges szállítási költségekre, vagy megítélésünk alapján visszaküldjük az árut a megrendelőnek, és kiszámlázzuk a keletkezett költségeket.
VIII. Általános rendelkezések
* 1. A teljesítés helyszíne a kölcsönös szerződési kötelezettségek vonatkozásában, és az illetékes bíróság a szerződésből adódó összes jogvita, beleértve a fizetésbe beszámított váltókból vagy csekkekből adódó keresetek esetén is Osnabrück városa.
* 2. Bármely vita esetén a német jogrend rendelkezései érvényesek.
* 3. E feltételek vagy szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nincs hatással a többi rendelkezés érvényességére. Abban az esetben, ha bármely rendelkezés bármely oknál fogva hatályát veszti, olyan módosítás lép a helyébe, mely csak a rendelkezés hatályos területét tartalmazza.
* 4. Az 50,- eurótól kisebb összegek tiszta készpénzben.
* 5. Felelősség: Azoknál a szerelési munkálatoknál, melyeket mi végzünk el, a vevőnek vagy a gépkocsivezetőnek meg kell győződnie az elvégzett munkák helyességéről. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy rövid utat (50 – 100 km) követően meg kell húzni a kerekek anyáit. Bármilyen típusú kárigény kizárt. A Szövetségi Kereskedelmi Törvénykönyv (BGB) 276 § 2 bek. érintetlen marad. A nem vállalkozókkal szemben a szándékos és súlyos gondatlanságért való felelősség korlátozott.
* 6. Személyes adatok védelme
Jogunkban áll a vevőről a kereskedelmi viszonyt érintő vagy azzal kapcsolatos megszerzett adatokat feldolgozni, akár magától a vevőtől vagy harmadik személyektől származnak, a személyes adatok védelméről szóló szövetségi törvény értelmében.
2004 decemberi állapot


Kapcsolat: +3622372261      Fax: 00421 33 6486 111      Email: info@bohnenkamp.hu