Általános szerződési és szállítási feltételek


I. Ajánlatok és szerződéskötések
* 1 . Az ajánlatok folyamatosan élnek, ha nincs írásos határidejük.
* 2. A megbízások, azok is, amelyeket képviselőink vagy utazóügynökeink tettek közzé, jogi kötelezettség károsodása nélkül a megbízás írásos visszaigazolása után jogilag kötelezőek ránk nézve.
* 3. A megbízások, mellékes megállapodások, változások, ill. szóban és telefonon történő megállapodások akkor érvényesek, ha írásban kifejezetten megerősítjük. Azt az írásos megerősítést nem oldhatja fel semmilyen szóbeli megállapodás.


II. Árak
* 1. Az árlistákban, ajánlatokban, szerződésvisszaigazolásokban megjelölt árak nem fix árak. Minden esetben a szállítás napján érvényes árral kell számolni. A javítások költségét a lehető legpontosabban számítjuk ki, de minden esetben kötelezettsék nélküliek.
* 2. Az árak euróban értendők és a raktárból vagy üzemből való elszállításra vonatkoznak a csomagolás nélkül.
* 3. A kiszállítás bérmentesítés nélküli. Bérmentesített küldeménynél a postázási költség a feladót terheli.


III. Szállítások
* 1. A kiszállítás módja felől mi döntünk, ha nem egyezünk meg semmilyen kiszállítási módban. A szállítás a megrendelő felelősségére történik, bérmentesítés esetén is.
* 2. Csak kifejezett kérésre és a megrendelő költségére kötünk biztosítást.
* 3. A csomagolás önköltséges és visszaküldés esetén három héten belül a számított érték kétharmadában jóváírjuk, ha sérülésmentes állapotban érkezik vissza hozzánk.
* 4. A megadott szállítási időtartamok és időpontok nem megkötöttek és csak közelítőek.
* 5. A szállítási idő a megrendelés visszaigazolásával és számos technikai kérdés megválaszolása után érvényes.
* 6. A megadott vagy megbeszélt szállítási idő betartása feltételezi a megrendelő szerződésben foglalt kötelezettségeit, különösképpen a megállapodás szerinti fizetési feltételeket és egyes dokumentumok időben történő megérkezését, amelyeket a megrendelőnek kell felmutatnia.
* 7. A megadott szállítási határidő túllépése miatt keletkező kártérítési igények minden esetben ki vannak zárva. Csak az olyan megállapodások jelenthetnek számunkra következményekből származó kár megtérítésére okot, amelyek pontos szabályozást tartalmaznak a rosszul teljesítés esetére .
* 8. Amennyiben a szállítási határidőt több mint négy héttel lépjük túl, abban az esetben a megrendelő visszaléphet azzal az indokkal, hogy a négy hetes póthatáridőn belül sem történt meg a szállítás.
* 9. Ha rajtunk kívül álló események, mint hadi- vagy kivételes állapot, hatósági rendelkezés, nyugtalanságok, közlekedési zavar vagy szállítóeszköz hiánya, kintlevőség vagy kizárás, üzemzavar vagy anyaghiány, lépnek fel nálunk vagy beszállítónknál, vagy más körülmények, amelyekről nem tehetünk és a szállítást lehetetlenné teszik, jogunkban áll a megrendelő valamennyi jogának figyelembevétele nélkül a szerződéstől visszlépni vagy választásunk szerint a szállítási határidőt az akadályoztatás megszüntéig kitolni. Ez a jogunk akkor is fennáll, ha a fent leírt körülmények már fennálló szállítási késlekedés közben lépnek fel.
* 10 . Több részletben is lehetséges szállítani.


IV. Biztosítások
* 1 . Valamennyi, általunk szállított áru a mi tulajdonunkban marad a megrendelő valamennyi kötelezettségének teljes körű teljesítéséig (fenntartott áru).
* 2. A megrendelőnek joga van a fenntartott árut saját üzemén belül rendeltetésszerűen használni és feldolgozni. A fenntartott árut akkor használja vagy dolgozza fel a megrendelő, ha abból nekünk nem származnak kötelezettségeink. Előállítónak számítunk a használat és feldolgozás során keletkező köztes és végtermékek esetében, és fenntartjuk az azok iránti tulajdonigényt.
* 3. Amennyiben vegyül, keveredik, összekapcsolódik a fenntartott áru egyéb, nem hozzánk tartozó dolgokkal, akkor a keletkező dologban résztulajdonosok vagyunk, a tőlünk származó áru értékének a másik feldolgozott áru értékéhez a feldolgozás idejekor mért arányban. A szállított áru és más anyagok keveredése, össszkapcsolódása, vegyülése által lehetőség szerint keletkezett tulajdont vagy résztulajdon részesedést a megrendelő máris átruházza ránk. A holmikat kereskedői gondossággal őrzi meg.
* 4. A 2. és 3. pont akkor is érvényes, ha az új termékek értékesebbek a feldolgozott árunál, de a feldolgozott áru biztosításunkban csak a szállított áru fenntartott tulajdonrész értékének nagyságáig érvényes.
* 5.
o a) A megrendelő az általunk szállított árut és dolgokat csak rendeltetésszerű üzleti forgalombahozatalban változtathatja meg. Egyéb rendelkezések, különösen az elzálogosítás vagy biztosíték átruházása írásos engedélyünk nélkül nem lehetséges.
o b) A tárgyak továbbeladása esetében vagy a meg- ill. feldolgozásásból származó változás esetén keletkező károkért a megrendelő az átvevőivel megegyezhet abban, hogy a tárgyak tulajdonajoga meg- ill. feldolgozásás esetén is a miénk marad, miközben a feldolgozó a letéteményes. Ez olyan dolgokra érvényes, amelyeken a 3. pontban foglaltak szerint tulajdonunk vagy résztulajdonunk van.
o c) Attól az időponttól, amikor a további elidegenítést letiltjuk, az elmarad.
o d) A gépeket és szerszámokat a megrendelő nem idegenítheti el, mivel azokat csak használatra szállítottuk a megrendelő üzemébe.
* 6.
o a) A megrendelőnek az általunk szállított dolgok további elidegenítéséből és a szállított dolgok át- és feldolgozásából keletkező új dolgaiból, valamint egyebekből, ezeket a dolgokat érintő jogalapból fennálló követelései vannak, a megrendelő ma a dolgok értékében lép fel, korábbi nem hozzánk tartozó dolgokkal való át- és feldolgozás esetén az át- és feldolgozott, fenntartott áru értékéig léphet fel, arra való tekintet nélkül, hogy a dolgokat egy vagy több átvevő egyenként vagy más dolgokkal adta el. Ez azokra a dolgokra érvényes, amelyeket a 3. pontban tulajdonként vagy résztulajdonként meghatároztunk. A felmerülő követelések saját követeléseink biztosításaként merülnek fel a megrendelővel szemben a mindenkori értékben.
o b) A megrendelő visszavonásig a velünk szembeni követeléseket behajthatja, de azonnal el kell végezni, ameddig a követelések esedékesek. Egyéb esetben a felénk fennálló követeléseket külön kell könyvelni és behajtásnál különösen meg kell őrizni, amíg a fentiek szerint még nem kell behajtani.
o c) Mindaddig nem fogunk a behajtási joggal élni, amíg a megrendelő velünk szembeni fizetési kötelezettségeinek rendesen eleget tesz.
o d) A megrendelő kötelessége fizetési késedelem esetén nekünk vagy megbízottunknak könyvelésébe betekintést engedni.
* 7. Kötelességet vállalunk arra, hogy az itt meghatározott biztosítékokról mindaddig lemondjunk, amíg annak értéke a biztosított követeléseket több mint 20 %-kal meg nem haladja.
* 8. A tulajdonjog fenntartása ezen rendelkezések szerint akkor is megmarad, ha egyes követeléseinket folyószámlára felveszik és a szaldót levonták és elismerték.
* 9. Amennyiben harmadik személy hozzáfér az általunk szállitott áruhoz, dolgokhoz, amelyekben tulajdonunk vagy résztulajdonunk van, a megrendelő kötelessége azonnal tájékoztatni bennünket, a harmadik személyre rámutatni és rendelkezésünkre bocsátani a dokumentumokat, amelyekkel érvényesíthetjük jogainkat..
* 10. A megrendelő kötelessége a tulajdonjog fenntartásával a szállított árut lopás, tűz- és vízkár ellen biztosítani.


V. Fizetés
* 1. A szállítások utánvéttel vagy előre fizetéssel történnek.
* 2. A fizetéshez írásbeli megegyezésre van szükség.
* 3. A fizetéseket készpénzben vagy levonás nélkül kell rendezni. A kifizetési napnak az a nap számít, amikor a kifizetés felett rendelkezhetünk. Ha árengedményben egyeztünk meg, csak akkor teljesítjük azt, ha az összeg készpénzben a megállapodott határidőn belül rendelkezésünkre áll, és minden korábbi követelést teljesítettek.
* 4. Váltók és csekkek elfogadását egyértelműen fenntartjuk. Adott esetben csak fizetés végett vesszük át és csak a beváltástól érvényesek kifizetésként. A váltó költségeit a megrendelő viseli.
* 5. Váltók elfogadásakor nem szavatoljuk az időben történő bemutatás és óvás lehetőségét.
* 6. A cél átlépésekor olyan kamatokat számolunk fel, amilyeneket mi kapunk hitel felvételekor, de legalább 2 % kamatot az Európai Központi Bank alapkamatlába felett.
* 7. A cél átlépése vagy a fizetési késedelem feljogosít minket arra, hogy a szállítmányokat visszatartsuk.
* 8. Követeléseinkkel szemben a felszámolás csak meg nem lépett vagy jogilag megállapított ellenköveteléssel létezik. A megrendelő által a visszatartási jogok és egyéb teljesítési megtagadási jogok érvényesítése ki van zárva.
* 9. Ha a szerződés megkötése után jutnak tudomásunkra olyan körülmények, amelyek véleményünk szerint a megrendelő hitelképességét kétségbe vonják, a követelések azonnal esedékessé válnak, azok is, amelyek kiegyenlítésére váltót vagy csekket fogadtunk el és még nem váltottuk be. Azonnali készpénzfizetést vagy a már leszállított áru kiadását követelhetjük. A még szállítandó áruért követelhetünk készpénzfizetést vagy biztosítékot, vagy visszaléphetünk a szerződéstől részben vagy teljesen. Végső esetben jogunk van kártérítést követelni a nemteljesítésért. A visszalépés joga akkor is megvan, ha előzőleg előre fizetést vagy biztosítékot kértünk, és a megrendelő az általunk kitűzött határidő előtt követelésünket nem teljesítette. Mérlegelésünket kereskedői gondossággal végezzük, ezért felelősséget vállalunk a szándékos vagy figyelmetlenségből bekövetkezett károkozásért.
* 10. Fizetési késedelem esetén jogunk van az általunk szállított árut, dolgokat, amelyekre a IV. bekezdés alapján tulajdonunk vagy résztulajdonunk van, azonnal behajtani. A behajtott árut jóváírjuk a megrendelőnek.
Ennek alapjául választásunk szerint a számolt vagy a visszavételezés napján érvényes árak szolgálnak. Nyereségkiesésünk, a szállítás alatt és a visszavételezés közben keletkezett kötség és az áru eredeti értékéhez képest az értékcsökkenés a megrendelőt terheli. Ha a megrendelő nem igazolja, hogy a nyereségkiesés és a szállítási költségek lényegesen alacsonyabbak, az áru 25 %-át kérhetjük el. Az áru visszavételezésekor a szerződéstől való elállás csak akkor áll fenn, ha erről kifejezetten írásbeli nyilatkozat készül.
* 11. Az egyezségi rendelkezés 36. § szerinti jogok nem állnak fenn sem a mi, sem a megrendelő esetében.


VI. Hiánnyal kapcsolatos igények
* 1. A hiányosan vagy nem tökéletesen leszállított áru miatti reklamációkat az áru átvétele után 8 napon belül írásban kell hozzánk eljuttani, nem utazóügynökökkel vagy képviselőkkel tudatni. Egyéb esetben a szállításokat és tejesítéseket elfogadottnak tekintjük.
* 2. Az általunk szállított áruval kapcsolatban csak addig fogadjuk el a hiánnyal kapcsolatos igényeket, ameddig szállítóinkat igénybe tudjuk venni. A szállítóinkkal szembeni, árura vonatkozó, hiánnyal kapcsolatos igényekről kérésre tájékoztatjuk. Egyéb esetben ismertnek tekintendők.
* 3. Csak ingyenes pótló szállításnál lehet minden esetben érvényesíteni az igényeket. A pótló szállítás sikertelensége esetén a megrendelőnek joga van kártérítést vagy a szerződés visszavonását követelni. Mindenféle kártérítési igény, vagy bekövetlező károk miatti igény, feldolgozási költség, befektetés vagy felhasználás kizárva.
* 4. Olyan árukra, amelyek az ajánlatokban, árlistákban vagy számlákon, stb. kifejezetten "különleges tétel"-ként vagy "2. osztályú"-ként vagy "használt"-ként szerepelnek, nem fogadunk el reklamációt.
* 5. Olyan nehézségekért, amelyek vállalkozási jogvédelem előírásaiból erednek vagy a szállított áru használatából következnek, nem vállalunk felelősséget.
* 6. Az ábrák és rajzok, méretek és súlyok az ajánlatokban, a katalógusokban, az árlistákban csak a szemléltetést szolgálják és nem köteleznek a kép vagy méret szerinti szállításra. A szerkezeten, kivitelen és anyagon bekövetkező változások megengedhetőek, ha érdekeink figyelembevételével a megrendelő érdekeivel nem ellentétesek, vagy ha szállítónk elrendeli.


VII. Különleges rendelkezések
* 1. A mintaként küldött vagy a helyreállítás, átalakítás miatt használhatatlanná vált részeket megsemmisítik, vagy más módon értéktelenné teszik, ha más kifejezett kikötés nincs.
* 2. Különleges gyártmányokra vagy olyan árukra, melyeket nem tartunk raktáron (un. nem futó árukra) a vásárlónak mindig átvételi kötelezettsége van.
* 3. Az áru visszavétele csak különlegesen tárolt kivételes esetekben történik megelőző irásos megegyezés alapján. Ha megelőző írásos egyezség nélkül küldik vissza az árut, akkor a megrendelő egyetért azzal, hogy az árut haladéktalanul másnak értékesítjük, és azt a számított napon vagy az érvényes ár befolyásának napján jóváírjuk, amely során 25 %-ot költségként és kiesett nyereségként és esetlegesen teherkiadásként levonjuk, vagy választásunk szerint a megrendelő költségére visszaküldjük, és a felmerülő költségeket a megrendelőre terheljük.


VIII. Általános rendelkezések
* 1. A teljesítés helye mindkét oldalon a szerződési kötelezettségek és a bíróság számára is a szerződésből adódó viták, beleértve a panaszokat a váltók és csekkek fizetésként felhasználását is Osnabrück.
* 2. Esetleges viták esetében a német jog szabályai az irányadók.
* 3. Az ezen körülmények vagy a szerződés egyes rendelkezéseinek hatálytalansága az egyéb rendelkezések hatályát nem érinti. Ha egy határozat valamilyen okból érvénytelen, olyan rendelkezés lép a helyére, amely a határozatnak csak hatályos területét tartalmazza.
* 4. 50 euro alatti összegek: nettó kassza.
* 5. Felelősségvállalás: Az általunk végzett szerelési munkálatok rendeltetésszerűségéről a vásárló vagy a jármű vezetője meggyőződhet. Felhívjuk arra a figyelmet, hogy rövid táv után (50-100 km) a kerékanyákat meg kell húzni. Mindenféle kártérítési igény kizárva. A 2. Polgári Törvénykönyv 276. §-a érintetlen marad. A nem vásárlókra vonatkozó felelősségkizárás a szándékosságra és durva felelőtlenségre korlátozódik.
* 6. Adatvédelem
Jogunkban áll az üzleti kapcsolatokra vonatkozóan vagy ezzel kapcsolatban a vásárlóra vonatkozó adatokat, függetlenül attól, hogy a vásárlótól, vagy harmadik személytől származnak, az adatvédelmi törvény értelmében feldolgozni.


2014. Január 27.