Bohnenkamp Kft. általános szerzodési feltételei


Az alábbi szöveg a Bohnenkamp Kft. általános szerzodési feltételeit tartalmazza. A társaság székhelye: 6000 Kecskemét, Momofuku u. 6., cégjegyzékszáma: 03-09-134724, adószáma: 27970119-2-03 (HU27970119) (továbbiakban „eladó”). Ezen általános szerzodési feltételek (továbbiakban „feltételek”) rendelkezései az eladó által harmadik fél számára tett ajánlatok, illetve az eladó és vevo között létrejövo szerzodések részét képezik, és szerzodo felekre nézve kötelezo érvényuek, kivéve, ha azok teljes egészérol vagy egyes pontjairól a létrejött írásbeli ajánlat vagy szerzodés kifejezetten másképp rendelkezik. Vevo bármely eltéro feltétele, amelyet eladó írásban kifejezetten nem ismer el, nem tekintendo kötelezo érvényunek az eladóra nézve, és nem képezi a megállapodás részét. A jelen általános szerzodési feltételek rendelkezései nem érintik a fogyasztónak minosülo evoket jogszabály alapján megilleto jogokat.

I. Eladó ajánlatai és szerzodései
1. Az eladó által tett ajánlatok, illetve szerzodéstervezetek az adott ajánlat vagy szerzodéstervezet tartalma szerinti kötelezo erovel bírnak.
2. Az adásvételi szerzodés, illetve egyéb megállapodások a megrendelés visszaigazolása pillanatában jönnek létre. A visszaigazolás kézbesítésének pillanatában eladó és vevo között adásvételi szerzodés jön létre. A megrendelés visszaigazolása kézbesítettnek tekintendo abban az esetben is, ha eladó a megrendelés visszaigazolását elektronikus úton kézbesítette a vevo által legkésobb a megrendelés pillanatában megadott elektronikus elérhetoségre, akkor is, ha a visszaigazolás nem tartalmazza eladó hiteles elektronikus aláírását.
3. Az eladó által aláírt megrendelés kötelezo érvényu az eladóra és a vevore nézve egyaránt.
4. Amennyiben eladó és vevo között, nem a megrendelés visszaigazolásával, hanem külön adásvételi szerzodés jön létre, annak rendelkezései a felek megállapodásának minosülnek és rájuk nézve kötelezo érvényuek akkor is, ha a korábbi, eladó által tett és vevo által elfogadott ajánlat rendelkezései attól eltéroek voltak.
5. Az 1-4. pont alatti rendelkezések nem vonatkoznak az eladó által üzemeltetett, https://shop.bohnenkamp.hu/ címen található webáruházon keresztül folytatott elektronikus kereskedelemre. Eladó a webáruházat kizárólag viszonteladók üzleti tevékenységével kapcsolatos igényeinek kiszolgálása céljából üzemelteti. Végfelhasználók a webáruházat nem vehetik igénybe. Eladó webáruházának szolgáltatásait kizárólag az eladó rendszerében regisztrált vevok vehetik igénybe, akik számára eladó egyedi azonosítókat ad át, a melyekkel a vevok belépést nyernek az elektronikus alkalmazásba. Vevo eladó webáruházában az arra hivatott alkalmazásban, az alkalmazás által megszabott módon történo belépést követoen megrendelést ad le. Az így leadott rendelés a vevore nézve kötelezo érvényu. Amennyiben vevo az eladó webáruházában olyan termékekre ad le rendelést, amelyek az alkalmazásban nyilvánosságra hozott adatok szerint raktárkészleten vannak, a szerzodéses jogviszony a rendelés rendszerben történo regisztrálásával jön létre. Amennyiben vevo az eladó webáruházában olyan termékekre ad le rendelést, amelyek az alkalmazásban nyilvánosságra hozott adatok szerint nincsenek raktárkészleten, a szerzodéses jogviszony a rendelés – eladó általi – visszaigazolását követoen jön létre.
6. A felek a jelen feltételektol eltéro megállapodásukat kötelesek írásba foglalni.

II. Áruszállítás
1. Eladó az árut a rendelés írásos visszaigazolásában feltüntetett idoben szállítja le. Eladó Magyarországon belül az árut logisztikai raktárában vagy üzemében, illetve Magyarország területén található bármely, általános teherforgalom által megközelítheto ponton tudja átadni. Amennyiben az áru Magyarországon kívüli területre kerül kiszállításra, az áru átadására eladó kecskeméti raktárában, az arra jogosult fuvarozónak történo átadás-átvétel pillanatában kerül sor.
2. Az áru átadásának ténye a szállítólevélen, illetve külföldi szállítás esetén a nemzetközi fuvarlevélen (CMR) kerül rögzítésre. Vevo a szállítólevélen feltünteti az áru átvételének idopontját – dátum, óra, perc –, az átvevo személy nevét, annak vevonél betöltött funkcióját. Átvevo személy az áru átvételének tényét saját kezu aláírásával igazolja. Az árukíséro levél (CMR) tartalmát az érvényes jogszabályok határozzák meg, de minden esetben feltüntetésre kerül az áru tételes megnevezése és az átvétel pontos idopontja. Eladó nem esik késedelembe a megrendelt áru átadásával mindaddig, amíg az átvevo személy nem tesz eleget az átvételhez szükséges eljárások követelményeinek, mely esetben az érintett áru raktározásával és többlet szállításával kapcsolatosan felmerülo valamennyi költség vevot terheli. Amennyiben vevo az áru átvétele során annak tényét nem megfelelo módon igazolja, de eladó az árut átadja neki, az átadás a tényleges átvétel pillanatában rendesen, hibátlanul teljesültnek, az eladó megfelelo mennyiségben és idoben történo áruátadási kötelezettsége pedig teljesítettnek tekintendo.
3. Amennyiben eladó Magyarország területén nem tudja vevonek – az általa biztosítandó szükséges és/vagy megállapodott mértéku együttmuködés hiányában – átadni a megrendelt árut, annak átadása az átadás helyszínére történo kézbesítés pillanatában teljesítettnek tekintendo. Vevo ilyen esetben köteles megtéríteni eladó valamennyi, az áru átadásának meghiúsulásával kapcsolatos költségét és kárát, foként, de nem kizárólag annak raktározásával, többlet szállításával kapcsolatban.
4. Az áru átadásának pontos idopontja vagy határideje az adásvételi szerzodés megkötése/létrejötte során kerül meghatározásra, illetve onnantól telik. Amennyiben az áru átadására határidot állapítottak meg, eladó ezen idoszak teljes idotartamán belül jogosult az áru átadására. Amennyiben a megrendelésben vagy az adásvételi szerzodésben a szállítási határido nem került meghatározásra, eladó a szerzodés létrejöttét követo 90 napon belül köteles az árut a vevonek átadni.
5. Vevo jogosult elállni az adásvételi szerzodéstol, amennyiben eladó a szállítási határidot több mint 4 héttel túllépi.
6. A szállítási határido eladó általi betartásának alapfeltétele a vevore vonatkozó szerzodéses feltételek teljesülése, foképp a meghatározott fizetési feltételek betartása, és az adásvételhez szükséges dokumentáció megküldése. A vevo oldalán esetlegesen felmerülo késedelmek arányosan megnövelik a szállítási határidot.
7. Amennyiben eladó vis maior helyzetbol kifolyólag nem tudja idoben teljesíteni szerzodéses kötelezettségeit, a szállítási határido arányosan meghosszabbodik a vis maior helyzet, illetve annak következményei fennállásának idotartamával. Vis maior helyzetnek az alábbi váratlan, illetve várt, de objektíve elkerülhetetlen, az áru átadására befolyással bíró körülmények tekintendok: hatósági intézkedések, sztrájkok és munkáskizárások, közlekedési akadályok, mint például járhatatlan utak, közlekedési balesetek, forgalmi dugók és egyéb korlátozások, kimaradások az energia- és médiaellátásban, amelyek a gyártás átütemezését vagy korlátozását okozzák, tüzek, illetve egyéb természeti elemek és katasztrófák, munkahelyi balesetek az eladónál vagy annak alvállalkozójánál.
8. Amennyiben vis maior helyzet kialakulásának következményeként eladó teljesítése ellehetetlenül, áruszállítási kötelezettsége megszunik. Ilyen esetben az adásvételi szerzodés megszunik, eladó pedig 14 napon belül visszaszolgáltatja vevonek az általa nyújtott teljesítést.
9. Amennyiben vis maior helyzet kialakulásának következményeként eladó teljesítése kizárólag megnövekedett gazdasági terhek mellett teljesítheto, és vevo elutasítja a keletkezett körülményekkel összefüggésben létrejövo áremelkedést az adásvétel tárgyát képezo áru viszonylatában, vevo jogosult elállni az adásvételi szerzodéstol.
10. Az adásvételi szerzodés eltéro rendelkezése hiányában Eladó nem köteles biztosítást kötni az áru szállításával kapcsolatban keletkezo esetleges káreseményekre.
11. A betétdíjas csomagolások költségei a megrendelt áruk árának részét képezik. Amennyiben vevo a csomagolásokat az áru átadásától számított 14 napon belül visszaszolgáltatja eladónak, az a visszaszolgáltatástól számított 3 héten belül jóváírja a vevo számára a csomagolás beszerzési árának 2/3-át. A fenti rendelkezés abban az esetben érvényes, ha vevo a csomagolásokat saját költségén, sértetlen és használható állapotban juttatja el eladó raktárába. Eladó jogosult a sérült és használhatatlan csomagolások átvételének megtagadására, amelynek költségei vevot terhelik.
12. Eladó jogosult a megrendelt áru egy részének kiszállítására is (részteljesítés), kivéve, ha az adásvételi szerzodés megkötése/létrejötte pillanatában egyértelmuen kifejezésre került, hogy vevo gazdasági érdekei miatt nem fogadja el az áru egy részének átvételét (részteljesítés), de vevo ekkor sem jogosult elutasítani az áru egy részének átvételét (részteljesítés), amennyiben a szerzodésben meghatározott szállítási határido még nem járt le.

III. Árak
1. Az áruk árait az eladó által nyilvánosságra hozott, a megrendelés visszaigazolásának pillanatában érvényes árlista határozza meg. Az eladó által közzétett árlistán szereplo árak nem kötelezo érvényuek, azok aktualizálás és változtatás tárgyát képezhetik.
2. Kötelezo érvényunek kizárólag a megrendelés visszaigazolásában vagy a megkötött adásvételi szerzodésben feltüntetett árak tekintendok. Az eladó raktárkészletérol webshopon keresztül történo vásárlás esetén kötelezo érvényunek a vásárlás lebonyolításához szükséges elektronikus alkalmazásban feltüntetett ár tekintendo.
3. Az árlistában és/vagy ajánlatban feltüntetett árak (amennyiben nincsenek kifejezetten más pénznemben feltüntetve) euróban értendok, és magukban foglalják a csomagolási költségeket. A vevo által meghatározott címre történo szállítás költségei – amennyiben az nem azonos eladó raktárával vagy üzemével – a megrendelés részét képezik, amennyiben a megrendelt áru értéke magasabb 500 EUR-nál (más pénznemben meghatározott megrendelések esetén az EKB által meghatározott, az utolsó számla kiállításának napján érvényben levo pénzváltási árfolyam tekintendo irányadónak), és ennek ténye a megrendelésben vagy adásvételi szerzodésben kifejezetten feltüntetésre kerül. Eladó az árlistában a csomagolási- és szállítási költségek viszonylatában jogosult átalánydíj feltüntetésére.
4. Amennyiben a megrendelt áru a kárveszély vevore való átszállását követoen semmisül meg, sérül meg vagy veszik el, ez nem érinti a vevo azon kötelezettségét, hogy a teljes vételárat idoben és maradéktalanul megtérítse az eladó részére.

IV. Fizetési feltételek
1. Vevo köteles a megrendelt áru vételárát a megrendelés eladó által történo visszaigazolását/elfogadását követoen idoben és maradéktalanul megtéríteni.
2. A vételár megtérítése a megrendelt áru kiszállítását megelozoen esedékes, az eladó által kiállított díjbekéro (proforma számla) alapján. A vételár beérkezését követoen eladó a fizetés tényét igazoló elolegszámlát állít ki, amelyet vevonek kézbesít. A számla a magyar adóhatóság által eloírt szabályokkal összhangban kerül kiállításra, és adóügyi bizonylatként szolgál.
3. Amennyiben eladó elolegfizetést kér, ezt feltünteti a megrendelés visszaigazolásában. Ebben az esetben a megrendelés visszaigazolása tartalmazni fogja az elolegfizetéshez szükséges adatokat és bizonylatot (díjbekérot). Az eloleg beérkezését követoen eladó a fizetés tényét igazoló elolegszámlát állít ki, melyet vevonek kézbesít. A számla a magyar adóhatóság által eloírt szabályokkal összhangban kerül kiállításra, és adóügyi bizonylatként szolgál.
4. Amennyiben az elolegfizetési kötelezettségnek vevo a meghatározott idon belül nem tesz eleget, eladó jogosult a megrendelés visszaigazolását törölni, az adásvételi szerzodéstol elállni, és vevotol követelni az adásvétel meghiúsulásának következményeként felmerülo esetleges költségek és károk megtérítését. Eladó az elolegfizetési kötelezettség teljesítését megelozoen nem köteles vevonek leszállítani a megrendelt árut. A vevo elolegfizetési késedelme az eladó egyideju teljesítési késedelmét kizárja.
5. Az áru vevonek történo átadását követoen eladó kiállítja a számlát, amelyet vevonek kézbesít. A számla a magyar adóhatóság által eloírt szabályokkal összhangban kerül kiállításra, és adóügyi bizonylatként szolgál.

6. Vevo a költségek, ezen belül a vételár megtérítését végezheti készpénzben, az erre megállapodott helyszínen, egyéb esetben eladó székhelyén, vagy készpénzmentesen, a számlán feltüntetett bankszámlaszámra, esetleg az eladó által írásban közölt egyéb helyre vagy bankszámlaszámra utalással.
7. A vételárat a készpénzfizetési kötelezettség teljesítése vagy a vételár eladó bankszámlájára történo jóváírása idopontjában kell megfizetettnek tekinteni. Eladó a vételár megtérítésére váltót vagy csekket nem fogad el, kivéve, ha arról felek elore megállapodtak. Váltóval vagy csekkel történo fizetés esetén a vételár kizárólag azok teljesítése/lejárta után tekintheto megtérítettnek. A diszkontköltségek vevot terhelik.
8. Amennyiben vevo nem tesz idoben eleget fizetési kötelezettségének, eladó jogosult késedelmi kamat felszámolására, mely kamat mértéke minden késedelmes nap után a tartozás összegének 0,1%-a. Amennyiben a vevo fogyasztó, a késedelmi kamat mértékét az mindenkori érvényben lévo jogszabály határozza meg.
9. Amennyiben a megrendelt árut utánvéttel kézbesítik, vevo köteles annak vételárát vagy a vételár fennmaradó összegét (amennyiben a vételár egy része elolegként kifizetésre került) a szállítmányozónak átvételkor kifizetni. Vevo ilyen esetben a fizetés megtörténtének igazolására bevételi bizonylatot kap.

V.
Vevo követeléseinek eladó követeléseibe történo beszámítása kizárt. A fenti rendelkezés nem vonatkozik a bíróságok által kimondott vagy eladó által írásban elismert tartozásokra.

VI. Tulajdonjog fenntartása
1. Az eladó a vételár kifizetéséig az áruk tulajdonjogát fenntartja.
2. Ebben az esetben vevo kizárólag az áru birtokosa.
3. Vevo az eladó tulajdonjog-fenntartásának idoszakára köteles biztosítást kötni a birtokában lévo árura. A biztosításnak a vételár értékéig fedezetet kell nyújtania a szokásos biztosítási kockázatokra, úgymint – nem kizárólagosan – lopás, tuz vagy természeti katasztrófa.
4. A tulajdonjog fenntartásáról szóló rendelkezések nem vonatkoznak azon megrendelésekre, amelyek Magyarország területén kívül kerülnek kézbesítésre a vevonek. Ilyen esetben az árura vonatkozó tulajdonjog az átadáskor száll át a vevore eladó kecskeméti raktárában, az arra jogosult fuvarozónak történo átadás-átvétel pillanatában. Ebben a pillanatban az áruval kapcsolatos kárveszély is átszáll vevore.

VII. Tulajdonjog, kárveszély
1. Az átadott áruval kapcsolatos tulajdonjog annak átadása pillanatában száll át vevore, kivéve az V. pontban meghatározott esetet, amikor a tulajdonjog az áru teljes vételárának megtérítését, illetve az adásvételi szerzodésben meghatározott egyéb követelmények teljesítését követoen száll át vevore, aki addig kizárólag az áru birtokosa.
2. Az áruval kapcsolatos kárveszélyt az áru eladótól vagy – amennyiben az áruszállítást eladó biztosítja – az eladó által meghatározott fuvarozótól való átvétel pillanatától számítva a vevo viseli. Amennyiben az áru szállításáról vevo gondoskodik, illetve annak költségeit vevo fedezi, az áruval kapcsolatos kárveszély akkor száll át a vevore, amikor a vevo utasításai szerint megkezdik a berakodást. Amennyiben az áru átadásának helyszíne eladó raktára, és az adásvétel részét áruszállítás nem képezi, a vevo pedig – annak ellenére, hogy értesítették az áru felvételének lehetoségérol – nem veszi át az árut, az árukkal kapcsolatos kárveszély az eladó általi tájékoztatásban szereplo elso átvételi idopontban száll át a vevore. Amennyiben az áruátvétel meghiúsulását vevo okozza, a kárveszély akkor száll át a vevore, amikor vevo az árut átvehette volna.

VIII. Hibás teljesítés, szavatosság
1. Eladó felel az áru valamennyi olyan hibájáért, amellyel az áru már a kárveszély vevore történo átszállásának idopontjában rendelkezett.
2. Amennyiben szerzodo felek másképp nem állapodtak meg és az érvényben lévo jogszabályok sem határoznak meg ettol eltéro, hosszabb szavatossági idot, a szavatossági ido 24 hónapig tart, mely az áru vevonek történo átadásától számítandó.
3. Eladó felelos valamennyi olyan áruhibáért, amely a szavatossági ido érvényessége alatt keletkezik vagy jelentkezik.
4. Eladó nem felelos azon hibákért, melyek vevo kötelezettségeinek elmulasztása – mint például nem rendeltetésszeru használat, a használati utasítás rendelkezéseinek nem betartása, mechanikai sérülések, túlterhelés, helytelen javítás stb. – következményeként keletkeznek, jelentkeznek.
5. Eladó nem felel az árura vonatkozó kárveszély átszállását követoen a szállítás, egyéb külso körülmények vagy harmadik fél beavatkozása kapcsán keletkezett olyan hibákért, amelyekre eladónak nem volt ráhatása. Az eladó a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja a közremuködoiért való felelosségéért.
6. A szavatosság nem vonatkozik az áru használatból, elhasználódásából eredoen bekövetkezo hibáira.
7. Vevo köteles az árut az átvétel pillanatában átnézni, leellenorizni, és legkésobb ebben a pillanatban jelezni az árun látható esetleges külsérelmi nyomokat, amelyek az átvétel pillanatában láthatóak. A feltárt hibákat fel kell tüntetni a szállítólevélen. Bármely olyan hibából eredo követelés, amely az átadás-átvétel pillanatában feltárható lett volna, a késobbiekben kizárt.
8. Eladó nem felel azon hibákért, amelyeket az adásvétel megkötése pillanatában vagy az áru átvételekor vevo ismert vagy a körülményekre való tekintettel ismernie kellett.
9. Látható hibának tekintendo foképp az áru külsérelmi, mechanikai meghibásodása, hiányzó dokumentáció, az áru muködésképtelensége, nem megfelelo mennyiség, illetve egyéb hibák, amelyek körültekinto vizsgálattal feltárhatók.
10. A rejtett hibákért eladó abban az esetben felel, ha azok az áru átadásának pillanatában bizonyíthatóan jelen voltak a termékben.
11. Vevo írásban köteles haladéktalanul, de legkésobb a szavatossági ido lejártáig tájékoztatni eladót a feltárt hibákról.
12. A szavatossági igény bizonyítása – foképp a hiba létezésével, észlelésével és haladéktalan bejelentésével kapcsolatban – vevot terheli. Ellenkezo esetben eladó nem vállal felelosséget a keletkezett hibákért.
13. Jogos szavatossági igény esetén eladó fenntartja a jogot, hogy megválassza a keletkezett hiba megfelelo elhárítási módját, amelyet követoen az árut visszaszolgáltatja vevonek. Amennyiben a hibát nem lehet kijavítani, vevo kérheti az áru vételárának csökkentését (árleszállítás), vagy elállhat az adásvételtol (a szerzodés felbontása). Az adásvételtol való elállás kizárt, amennyiben a keletkezett hiba jelentéktelen mértéku.
14. Használt, „másodosztályú” vagy elhasznált termékekre a szavatosság nem vonatkozik.
15. Az áruk szerkezetében, kivitelezésében és anyagában történo módosítások megengedettek, amennyiben azokat a vevo kifejezetten elfogadja.
16. Amennyiben eladó az általa átadott áru összeszerelését is végzi, vevo (vagy fuvarozó) köteles az összeszerelés eredményét ellenorizni. Vevo tudomásul veszi, hogy egy rövid (10-100 km) utazást követoen szükséges a csavarok meghúzása és a gumiabroncs nyomásellenorzése.

IX. Különleges rendelkezések
1. Mintaként küldött, illetve javítást és/vagy cserét követoen használhatatlanná vált áru esetén azok megsemmisítését a hatályban lévo hulladékgazdálkodási jogszabályoknak megfeleloen kell elvégezni.
2. Az áru csak kivételes esetekben, kölcsönös, írásos megállapodást követoen szolgáltatható vissza. Amennyiben vevo nem használt és nem sérült árut elozetes szóbeli megállapodás létrejötte nélkül küld vissza eladónak, vevo tudomásul veszi, hogy eladó jogosult az ilyen árut további tájékoztatás nélkül továbbadni, illetve egyéb célból felhasználni. Ilyen esetben eladó az áru vételárát jóváírja vevo számára, de ezt megelozoen levonja a vételár 25%-át mint költségátalányt (beszerzési költségek, szállítás, elmaradt haszon stb.).

X. Szerzodéstol való elállás
1. Eladó a jelen feltételekben rögzített, illetve a hatályos jogszabályokban meghatározott okok esetén, valamint az alábbi esetekben jogosult elállni az adásvételi szerzodéstol:
- vevo vagyonával kapcsolatban felszámolás, reorganizáció, végrehajtás, vagy egyéb ezekhez hasonló eljárás indul,
- vevo tevékenysége, fizetési hajlandósága arra utaló jeleket mutat, hogy vevo nem lesz képes teljesíteni fizetési kötelezettségeit és kifizetni a megrendelt áru vételárát,
- olyan körülmények merülnek fel, amelyek következményeként eladó nem képes teljesíteni kötelezettségeit, vagy azokat aránytalanul magas anyagi ráfordítással tudja teljesíteni, abban az esetben, ha ezen körülmények létrejöttét befolyásolni, megakadályozni nem tudta, elore nem látta.
- a szerzodés az áru szállításához szükséges ki- vagy beviteli engedély, illetve az áru vagy alkatrészei Magyarország területére való beszállítását vagy onnan való kiszállítását engedélyezo határozat hiánya miatt nem teljesítheto, függetlenül attól, hogy ezek kiadását milyen okból és mely állami szerv tagadta meg.
2. Eladó a szerzodéstol való elállást követoen visszafizeti vevonek az eloleget (amennyiben sor került elolegfizetésre), de amennyiben a szerzodés elállásához vevo oldalán keletkezett okok vezetnek, eladó jogosult az adásvételi szerzodés létrejöttével és megszunésével kapcsolatos költségek levonására.
3. Vevo a fenti feltételek esetén, illetve a hatályos jogszabályokban meghatározott esetekben jogosult elállni az adásvételi szerzodéstol.
4. Ha a Vevo fogyasztó, indokolás nélkül elállhat a teljesítéstol számított 14 napon belül. Az eladó az errol szóló tájékoztatást külön adja meg.

XI. Általános rendelkezések
1. Az eladó és a vevo közötti jogviszonyra Magyarország hatályos jogszabályai az irányadók. A jelen szerzodéses jogviszonyra nem vonatkoznak az ENSZ áruk nemzetközi adásvételi szerzodéseirol szóló egyezményének rendelkezései. Az esetleges jogviták rendezésére – amennyiben szerzodo felek nem tudnak közvetlen megállapodásra jutni – a polgári perrendtartás szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo bíróság jogosult. Amennyiben vevo nem rendelkezik székhellyel Magyarország területén, és szerzodo felek kikötötték a magyar bíróságok illetékességét, egy esetleges jogvita esetén az eladó székhelye szerint illetékes bíróság jár el.
2. A szerzodés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nincs hatással a szerzodés további rendelkezéseinek érvényességére. Amennyiben a szerzodés valamely rendelkezése érvénytelenné válik vagy nem érvényesítheto, azt az érvénytelen vagy nem érvényesítheto rendelkezés céljához legközelebb álló rendelkezésekkel kell helyettesíteni. Minden esetben figyelembe kell venni a szerzodo felek eredeti célkituzéseit.
3. Amennyiben vevo vagy harmadik fél az üzleti jogviszony keretén belül információkat ad át az eladónak, ezen információk – a szerzodo felek kifejezett eltéro, írásos megállapodása hiányában – nem tekintendok bizalmasnak.
4. A fenti üzleti feltételek 2021. 03. 19-tol érvényesek, és irányadóak valamennyi adásvételre, amely az érvényesség idopontja után jött létre. A mai napon hatályukat vesztik a 2021. 03. 19-ig érvényben lévo Általános Üzleti és Garanciális Feltételek.

Kecskemét, 2021. 03. 19